Cannabisonderzoek

Bij Bedrocan beschouwen we wetenschappelijk onderzoek naar onder meer de werking van cannabis noodzakelijk om medicinale cannabis een officiële status te geven als medicijn. In aanvulling op ons eigen cannabisonderzoek ondersteunen we klinische trials. We stellen onze kennis en ervaring ter beschikking aan nationale en internationale onderzoeksprojecten.

Benieuwd naar alle onderzoeken waarin Bedrocan-cannabisproducten centraal staan? Zie hieronder een overzicht van het gepubliceerde cannabisonderzoek.

Psychofarmacologisch onderzoek bij gezonde deelnemers

met Bedrocan producten

Onderwerp Resultaten Auteur Jaar
Cannabis en oxycodon Cannabis heeft geen effect op de ademhaling na toediening van placebo of oxycodon terwijl de hypothese uitging van verminderde ademhaling veroorzaakt door cannabis in combinatie met oxycodon. Van Dam et al. 2023
Adolescenten vs volwassenen Vergeleken met placebo werd er een afgezwakte beloningsanticipatie-activiteit gevonden in belangrijke beloningsregio’s na acute actieve cannabistoediening bij volwassenen en adolescenten. Lawn et al. 2023
Adolescenten vs volwassenen Vergeleken met placebo werd er een afgezwakte beloningsanticipatie-activiteit gevonden in belangrijke beloningsregio’s na acute actieve cannabistoediening bij volwassenen en adolescenten. Skumlien et al. 2023
Cannabis en voorkeur Cannabisconsumptie zorgt voor een verandering van de aandacht naar plaatjes waarop cannabis staat afgebeeld in gebruikers zonder een voorgeschiedenis van cannabisgebruik. CBD verzwakt dit effect niet. Cannabisintoxicatie verhoogt echter niet de waardering van een expliciete voorkeur voor cannabis. Oliver et al. 2023
Functionele connectiviteit Cannabis verstoort de functionele connectiviteit in de striatale associatieve en sensomotorische netwerken van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de motoriek en doelgericht gedrag . Cannabis met THC vermindert alleen de functionele connectiviteit in het limbische striatumnetwerk van de hersenen, dat niet aanwezig is in de THC+CBD-conditie. Wall et al. 2022
Angst THC en THC en CBD verhoogt gevoelens van angst. Deze angst is lager na THC enCBD dan na THC. De door THC veroorzaakte angst is niet geassocieerd met angst bij aanvang. Wanneer de angst bij aanvang laag is, gaat CBD de door THC veroorzaakte angst volledig tegen; wanneer de angst bij aanvang echter hoog was, ging CBD de door THC veroorzaakte angst niet tegen. Hutten et al. 2022
Farmacokinetiek van THC en CBD THC verhoogt de plasmaspiegels van anandamide. Dit effect wordt niet beïnvloed door de gelijktijdige toediening van CBD. Englund et al. 2022
Impact van CBD op THC Er is geen bewijs gevonden dat CBD de acute nadelige effecten van THC op cognitie en geestelijke gezondheid vermindert. Ook is er geen bewijs dat het de subjectieve of plezierige effecten van THC kan veranderen. Englund et al. 2022
Chronische vs incidentele gebruikers Aan de hand van netwerken in de hersenen kan er onderscheid gemaakt worden tussen incidentele en chronische cannabisgebruikers. Ook kan acute cannabisintoxicatie geïdentificeerd worden. Nunnari et al. 2022
Sekse verschillen Er zijn geen genderverschillen in de acute effecten van verdampte cannabis. Het is echter nog steeds mogelijk dat sekseverschillen optreden bij hogere THC-doses of bij andere toedieningsmethoden. Arkell et al. 2022
Schizotypische persoonlijkheidstrekken Na THC wordt een hogere frequentie van cannabisgebruik geassocieerd met een lagere intensiteit van subjectieve en psychose-achtige effecten. Frequenter cannabisgebruik wordt geassocieerd met hogere niveaus van psychose-achtige effecten wanneer deelnemers niet onder invloed zijn. Schizotypische persoonlijkheidskenmerken modereren de psychose-achtige effecten van THC echter niet. Freeman et al. 2021
Chronische vs incidentele gebruikers Bij incidentele gebruikers verminderde cannabis de connectiviteit in beloningsgerelateerde hersengebieden en verlaagde het glutamaat in motorische taakgebieden. Deze effecten hielden verband met een verhoogd ‘high gevoel’ en verminderde uitvoering van aanhoudende aandachtstaak. Dergelijke veranderingen waren afwezig bij chronische gebruikers. Mason et al. 2021
Psychotische symptomen THC verhoogt psychotischachtige symptomen en kan het voorkomen van spraakillusie verhogen. CBD heeft geen invloed op de psychotisch-achtige effecten van cannabis. Mokrysz et al. 2020
Rijvaardigheid Slingeren, uitwijken en overcorrigeren met Bedrocan en Bediol was significant groter na 40 tot 100 minuten, maar niet 240 tot 300 minuten na consumptie; er waren geen significante verschillen tussen Bedrolite en placebo. Arkell et al. 2020
Valse herinneringen Cannabis verhoogt de gevoeligheid voor valse herinneringen. Deze resultaten hebben implicaties voor politie, juristen en beleidsmakers met betrekking tot de geldigheid van verklaringen van getuigen en verdachten die onder invloed zijn van cannabis. Kloft et al. 2020
Hersenfuncties THC verstoort het hersengebied dat betrokken is bij de subjectieve effecten van THC. CBD herstelt de door THC veroorzaakte verstoring, wat het potentieel van CBD voor de behandeling van stoornissen zoals psychose en verslaving kan verklaren. Wall et al. 2019
Functie van neurotransmitters THC veroorzaakt subjectieve en cognitieve veranderingen via een verhoogde striatale dopaminerge activiteit en verlies van corticostriatale connectiviteit, wat gepaard gaat met een toename van striataal glutamaat. Mason et al. 2019
Rijveiligheid Het tijdstip na cannabisconsumptie lijkt een belangrijke rol te spelen bij de rijveiligheid: direct na consumptie worden er significant meer rijfouten gemaakt. Drie uur na consumptie wordt geen significante toename van het aantal rijfouten vastgesteld. Tank et al. 2019
Beloningscircuit van de hersenen Reclame over alcohol of cannabis activeert het beloningscircuit in de hersenen. Vermindering van reclames zou de blootstelling van de hersenen aan beloningsprikkels die motiveren tot middelengebruik kunnen verminderen. de Sousa et al. 2017
Smaakbeleving Cannabis dat in een lage dosering wordt verdampt heeft geen invloed op de smaakbeleving en intensiteit van zoete smaken. Daarnaast beïnvloedt het de voedselvoorkeur niet. De Bruijn et al. 2017
Adolescenten vs volwassenen Na cannabisgebruik voelen adolescenten  zich minder ‘stoned’ en rapporteren minder psychotomimetische symptomen dan volwassenen. Volwassenen, maar niet adolescenten, zijn angstiger en minder alert. Mokrysz et al. 2016
Besluitvorming en beloning Cannabis zorgt voor een tijdelijke staat van gebrek aan motivatie. CBD heeft invloed op de effecten van THC op de verwachte waarde van een beloning.   Lawn et al. 2016
Cannabis en alcohol Bij zware alcohol- en regelmatige cannabisgebruikers verstrekt alcohol  gevoelens van agressie, terwijl cannabis agressieve gevoelens vermindert. De Sousa et al. 2016
Cannabis en cocaïne De effecten van cannabis en cocaïne op cognitieve impulscontrole en functionele corticostriatale connectiviteit is afhankelijk van een specifiek DBH genotype. Ramaekers et al. 2016
Neurocognitieve functies Executieve functies, impulscontrole, aandacht, psychomotorische functies en subjectieve intoxicatie zijn significant slechter na toediening van cannabis in vergelijking met placebo. Ramaekers et al. 2016
Cannabis en cocaïne Cannabis en cocaïne vertonen tegengestelde effecten op het monitoren van fouten. Spronk et al. 2016
Cognitie Cannabis verbetert de creativiteit niet, het bewustzijn van fouten kan verminderen, en de dopaminerge werking kan aantasten. Kowal et al. 2016
Cannabis en cocaïne De toediening van cannabis resulteert in tragere reactietijden, en een  verminderde nauwkeurigheid en responsinhibitie. Cocaïne gaf tegengestelde resultaten. Spronk et al. 2015
Verbaal geheugen Acetylcholine speelt een belangrijke rol in door cannabis geïnduceerde verstoringen in het geheugen, terwijl soortgelijke resultaten voor glutamaat niet worden waargenomen. Theunissen et al. 2015
Psychedelische symptomen Cannabis verhoogt dissociatie en psychedelische toestand, evenals vermoeidheid, verwarring, depressie en angst, en verminderde opwinding, positieve stemming, kracht, vriendelijkheid en opgetogenheid. Een brede associatie tussen impulsiviteit en psychedelische subjectieve drugservaring lijkt afwezig te zijn. Van Wel et al. 2015
Leren COMT- en DRD2-genotype hebben invloed op de acute effecten van cocaïne en cannabis op leren. Spronk et al. 2015
Subjectieve effecten Cannabis met een hoog THC-percentage had een sterk effect op het ervaren van subjectieve effecten. Hunault et al. 2014
Rijvaardigheid Het roken van cannabis, zelfs bij lage THC-bloedconcentraties, vermindert psychomotorische vaardigheden en verandert de activiteit van de hersennetwerken die betrokken zijn bij cognitie. Battistella et al. 2013
Cannabinoïdenconcentraties THC en THC-A laten een hoge piek zien van cannabinoïdenconcentraties vlak na het roken met een snelle daling van deze niveaus binnen drie uur. Fabritius et al. 2013
Psychomotorische functie Bij chronische cannabisgebruikers verslechteren bij eenmalige toediening van cannabis de psychomotorische functie en verhogen fouten die gemaakt worden tijdens impulsiviteitstaken. Van Wel et al. 2013
Chronische vs incidentele gebruikers Chronische cannabisgebruikers ontwikkelen tolerantie voor sommige negatieve effecten van cannabis. Theunissen et al. 2012
THC en alcohol Chronische cannabisgebruikers ontwikkelen tolerantie voor de negatieve effecten van THC op neurocognitieve taken. Chronische cannabisgebruikers ontwikkelen echter geen tolerantie voor de negatieve effecten van alcohol, en de aanwezigheid van alcohol versterkte zelfs selectief de effecten van THC op aandacht.  

Ramaekers et al.

2011
Doping bij atleten Naast THC-COOH zouden ook THC en THC-OH moeten worden gebruikt als uitkomstmaten voor dopinganalyse in urine. In het geval van licht cannabisgebruik kan hiermee een betere schatting worden gemaakt van recenter gebruik, dat waarschijnlijk van invloed is op de prestaties tijdens wedstrijden. Brenneisen et al. 2010
Chronische vs. incidentele gebruikers THC verslechtert de prestaties van incidentele cannabisgebruikers significant op verschillende vormen van aandacht en inhibitie (stoptaak). THC had geen effect op de prestaties van zware cannabisgebruikers, behalve in de inhibitietaak, waar de stopreactietijd toenam, vooral bij hoge THC-concentraties. Ramaekers et al. 2009
Cognitieve en psychomotorische effecten Zowel de reactietijden op cognitieve taken als motorische controletaken verslechteren lineair met toenemende THC-dosis. Het aantal fouten met betrekking tot het kortetermijngeheugen en volgehouden aandacht, evenals de hartslag en het high voelen namen lineair toe met toenemende THC-dosis. Hunault et al. 2009
Farmacokinetiek van THC Het lineaire verband tussen de THC-dosering en de THC-concentratie in serum geldt ook voor een hoge THC-doseringen. Hunault et al. 2008
Farmacokinetiek van THC Het roken van cannabis met hogere THC-gehaltes wordt in verband gebracht met een dosisgerelateerde toename van  THC-concentraties in serum, lichamelijke en psychomotorische effecten. Mensinga et al 2006
Motorische controle Cannabis  met een hoog THC-gehalte verslechtert consequent de uitvoerende functies en motorische controle. Ramaekers et al. 2006
Rijvaardigheid THC-concentraties in serum tussen 2 en 5 ng/ml bepalen de onder- en bovengrens van een THC-limiet voor negatieve effecten op de rijvaardigheid. Ramaekers et al. 2006

Klinische studies in patiënten

met Bedrocan producten

Onderwerp Resultaten Auteur Jaar
Sekse verschillen Behandeling met Bedrocan® via de SyqeAir Inhaler toont geen genderverschillen in effectiviteit, veiligheid en farmacokinetiek. Hoewel mannen een hogere absolute dosis cannabis consumeerden vergeleken met vrouwen, was de dosis voor beide geslachten gelijk wanneer gecorrigeerd werd voor lichaamsgewicht. Aviram et al. 2023
Zeke van Alzheimer Behandeling met Bedrocan® resulteert in een vermindering van onrust, apathie, prikkelbaarheid, slaapstoornissen en eetstoornissen. Fysieke en verbale agressie is lager bij alle patiënten. Daarnaast is er een afname van cognitieve klachten bij 45% van de patiënten. Palmieri & Vadalà 2023
PTSS Van de 18 patiënten bleven er 15 Bediol® gebruiken, voornamelijk ter ondersteuning bij het slapen. Ze rapporteerden significante verbeteringen, waaronder meer gemoedsrust en minder prikkelbaarheid. De Wit & Vermetten 2013
Chronische pijn Er wordt een significante vermindering in opioïdengebruik waargenomen na een langdurige behandeling met cannabis. Dit effect is niet zichtbaar bij anticonvulsiva, antidepressiva en benzodiazepinen. Nunnari et al. 2022
SyqeAir Inhalor Behandeling met de SyqeAir Inhalor resulteert in het verminderen van pijn op lange termijn en verbetering van de kwaliteit van leven. Daarnaast wordt gesuggereerd dat het bijwerkingenprofiel beter is dan bij standaard verdampers. Aviram et al. 2022
Epilepsie De frequentie van epileptische aanvallen neemt af met 86% zonder noemenswaardige bijwerkingen. Het onderzoek ondersteunt de effectiviteit van medicinale cannabisextracten uit de hele plant bij ernstige epilepsie bij kinderen. Zafar et al. 2021
Chronische migraine Cannabinoïde-extracten kunnen een effect hebben op de pijnintensiteit bij patiënten met chronische migraine, maar de grootte van het effect lijkt beperkt. Baraldi et al. 2021
Chronische pijn bij fibromyalgie Cannabis kan een alternatieve behandeling zijn voor patiënten met fibromyalgie die niet reageren op conventionele therapie. Mazza 2021
Epilepsie Na het starten van een behandeling met medicinale cannabis is van de tien deelnemende patiënten  een gemiddelde vermindering van 97% in de maandelijkse epileptische aanvallen. Zafar et al. 2020
SyqeAir Inhalor De SyqeAir Inhalor levert exacte en lage THC-doseringen om een dosisafhankelijk pijnstillend effect te produceren bij patiënten met neuropathische pijn. Almog et al. 2020
SyqeAir Inhalor De pijnintensiteit blijkt 30-60 minuten na inhalatie significant lager dan voor de inhalatie. Het gebruik van de SyqeAir Inhalor tijdens ziekenhuisopname levert een hoge mate van tevredenheid op bij patiënten en ziekenhuispersoneel. Vulfons et al. 2020
Fibromyalgie Aanvullende cannabistherapie biedt een mogelijk klinisch voordeel bij fibromyalgiepatiënten, vooral bij patiënten met slaapstoornissen. Giorgi et al. 2020
Epilepsie Alle patiënten melden een vermindering van de frequentie en de ernst van de aanvallen en sommigen melden een verbeterde stemming, slaapkwaliteit en algemeen welzijn zonder ernstige bijwerkingen. Slechts één patiënt ervaarde een bijwerking van een milde intensiteit. Pane et al. 2009
Fibromyalgie Cannabisvariëteiten met THC veroorzaken een significante verhoging van de pijndrempel ten opzichte van placebo. CBD-inhalatie verhoogt THC-plasmaconcentraties maar vermindert THC-geïnduceerde pijnstillende effecten, wat duidt op synergetische farmacokinetische, maar antagonistische farmacodynamische interacties van THC en CBD. Van de Donk et al. 2019
Chronische ziekten Cannabisolie-extract kan therapeutisch effectief en veilig zijn voor de symptomatische behandeling van sommige chronische ziekten – in het bijzonder pijn. Palmieri et al. 2019
Chronische pijn Cannabistherapie, als aanvulling op traditionele pijnstillende therapie, kan een effectief middel zijn om de behandeling van chronische pijn en de gevolgen daarvan op de functionele en psychologische domeinen effectiever te maken. Poli et al. 2018
Data over cannabisgebruik Cannabisgebruik onder Nederlandse patiënten is geanalyseerd op basis van receptgegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. De resultaten laten zien dat een toenemend aantal Nederlandse patiënten medicinale cannabis gebruikt op voorschrift, terwijl de gemiddelde dagelijkse consumptie jarenlang stabiel is gebleven. Dit suggereert de afwezigheid van tolerantie of cannabismisbruik in deze populatie. De Hoop et al. 2018
Nont-responders op Nabiximols Bedrocan® werd goed verdragen en patiënten melden geen psychoactieve effecten. Alternatieve behandeling met Bedrocan® is  levert een veelbelovend responspercentage op onder patiënten die niet reageren op Nabiximols (Sativex). Sacca et al. 2016
SyqeAir Inhalor Dit onderzoek suggereert het mogelijke gebruik van de SyqeAir Inhaler als een rookvrije toedieningsvorm van medicinale cannabis, waarbij een THC-farmacokinetisch profiel met lage interindividuele variatie wordt geproduceerd en farmaceutische normen voor geïnhaleerde geneesmiddelen worden gehaald. Eisenberg et al. 2014
Farmacokinetiek van irinotecan en docetaxel Gelijktijdige toediening van medicinale cannabis, als kruidenthee, aan kankerpatiënten die worden behandeld met irinotecan of docetaxel heeft geen significante invloed op de farmacokinetiek van deze geneesmiddelen. Engels et al. & De Jong et al. 2007

Casestudies bij patiënten 

met Bedrocan producten

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter

Nederlands cannabisbeleid
Irradiation