Cannabisonderzoek

Bij Bedrocan beschouwen we wetenschappelijk onderzoek naar onder meer de werking van cannabis noodzakelijk om medicinale cannabis een officiële status te geven als medicijn. In aanvulling op ons eigen cannabisonderzoek ondersteunen we klinische trials. We stellen onze kennis en ervaring ter beschikking aan nationale en internationale onderzoeksprojecten.

Benieuwd naar alle onderzoeken waarin Bedrocan-cannabisproducten centraal staan? Zie hieronder een overzicht van het gepubliceerde cannabisonderzoek.

Klinisch en psychofarmacologisch cannabisonderzoek

met Bedrocan producten

Onderwerp Resultaten Auteur Jaar
Impact van CBD op THC Er is geen bewijs gevonden dat CBD de acute nadelige effecten van THC op cognitie en geestelijke gezondheid vermindert. Ook is er geen bewijs dat het de subjectieve of plezierige effecten van THC kan veranderen. Englund et al. 2022
Chronische pijn Er is een significante vermindering van het gebruik van opioïden waargenomen na een langdurige behandeling met cannabisextracten. Omgekeerd was dit effect niet zichtbaar voor anticonvulsiva, antidepressiva en benzodiazepinen. Nunnari et al. 2022
SyqeAir Behandeling met de Syqe Inhaler resulteerde op de lange termijn in een algemene pijnvermindering en een verbetering van de kwaliteit van leven. Bovendien is het aantal bijwerkingen minder dan bij standaard verdampers. Aviram et al. 2022
Neurale verbindingen Verbindingen in de hersenen kunnen onderscheid maken tussen incidentele  en chronische cannabisgebruikers en acute cannabisintoxicatie identificeren. Ramaekers et al. 2022
Sekseverschillen Er waren geen systematische sekseverschillen in de acute effecten van verdampte cannabis. Het is nog steeds mogelijk dat er sekseverschillen optreden bij hogere THC-doses of bij andere toedieningswijzen. Baraldi et al. 2021
Epilepsie De aanvalsfrequentie daalde met 86% zonder significante bijwerkingen. De studie bevestigt de werking van cannabisextracten van de hele plant bij ernstige epilepsie, die in de kindertijd is begonnen. Zafar et al. 2021
Chronische migraine Cannabinoïde-extracten kunnen een impact hebben op de pijnintensiteit bij patiënten met chronische migraine, maar de omvang van het effect lijkt beperkt. Baraldi et al. 2021
Fibromyalgie Cannabis kan een alternatieve behandeling zijn voor patiënten met fibromyalgie die niet reageren op conventionele therapie. De toepassing ervan kan echter worden beperkt door de incidentie van niet-ernstige bijwerkingen. Mazza 2021
Rijvaardigheid Slingeren, uitwijken en overcorrigeren met Bedrocan en Bediol was significant groter na 40 tot 100 minuten, maar niet 240 tot 300 minuten na consumptie; er waren geen significante verschillen tussen Bedrolite en placebo. Arkell et al. 2020
Epilepsie Van de tien patiënten die deelnamen aan het onderzoek was er na het gebruik van op cannabis gebaseerde producten in de maandelijkse aanvalsfrequentie een gemiddelde afname van 97%. Zafar, Schlag, Nutt 2020
Syqe inhaler De Syqe Inhaler leverde exacte en lage THC-doseringen voor een doseringsafhankelijk analgetisch effect bij patiënten met neuropatische pijn/complex regionaal pijnsyndroom. Almog et al. 2020
Syqe inhaler De pijnintensiteit bleek 30–60 minuten na inhaleren significant lager te zijn dan vóór het inhaleren. Het gebruik van de Syqe Inhaler tijdens de ziekenhuisopname resulteerde in een hoge mate van tevredenheid onder patiënten en ziekenhuispersoneel. Vulfons et al. 2020
Fibromyalgie Een ondersteunende cannabisbehandeling biedt mogelijk klinisch voordeel voor patiënten met fybromyalgie, met name bij patiënten met slaapstoornissen. De klinische verbetering is omgekeerd evenredig met de BMI van de patiënt. Giorgi et al 2020
Therapieresistente epilepsie Alle patiënten lieten een verlaging van de frequentie en de ernst van aanvallen zien en sommigen gaven verbeteringen aan in de stemming, de slaapkwaliteit en het algemene welzijn zonder ernstige bijwerkingen. Slechts één patiënt ervaarde één negatief effect met een milde intensiteit. Pane et al. 2020
Herinneringsvervalsing Cannabis verhoogt op consistente wijze de vatbaarheid voor valse herinneringen. De resultaten hebben consequenties voor de politie, juridische professionals en beleidsmakers voor wat betreft de omgang met getuigen en verdachten met cannabisintoxicatie en de geldigheid van hun verklaringen. Kloft et al. 2020
Fibromyalgie  Cannabisvariëteiten die THC bevatten veroorzaakten een significante verhoging van de drukpijndrempel ten opzichte van het placebo. De inhalatie van CBD verhoogde de THC-concentraties in het plasma, maar remden de analgetische effecten van THC af, wijzend op synergistisch farmacokinetische, maar antagonistisch farmacodynamische interacties van THC en CBD.. Van de Donk et al. 2019
Hersenfunctie THC heeft een verstorende werking op het hersengebied dat betrokken is bij de subjectieve ervaring van een THC-intoxicatie. CBD herstelt de verstoring veroorzaakt door THC, hetgeen het potentieel van CBD in de behandeling van stoornissen als psychoses en verslavingen kan verklaren. Wall et al. 2019
Chronische aandoeningen  Cannabisolie-extract is mogelijk therapeutisch effectief en veilig voor symptoombehandelingen van een aantal chronische aandoeningen – met name pijn. Palmieri et al. 2019
Functie als neurotransmitter THC roept subjectieve en cognitieve veranderingen op via een verhoogde activiteit van striatale dopamine en verlies van corticostriatale connectiviteit, hetgeen geassocieerd wordt met een toename van striataal glutamaat. Mason et al. 2019
Veiligheid in het verkeer Het tijdstip na cannabisgebruik lijkt een belangrijke rol te spelen op het gebied van veilig rijgedrag: direct na gebruik worden er significant meer fouten in het verkeer gemaakt. Drie uur na gebruik werd er geen significante toename in het aantal fouten in het verkeer geconstateerd. Tank et al. 2019
Chronische pijn In aanvulling op een traditionele analgetische behandeling kan een cannabisbehandeling een werkzaam middel zijn voor een effectievere beheersing van chronische pijn en de gevolgen daarvan op de functionele en psychologische dimensies. Poli et al. 2018
Data cannabisgebruik Het cannabisgebruik onder Nederlandse patiënten is geanalyseerd op basis van receptgegevens van de Stichting Farmaceutische Kerngetallen. De resultaten lieten zien dat steeds meer Nederlandse patiënten medicinale cannabis op recept gebruiken, terwijl de gemiddelde dagelijkse consumptie al jaren stabiel is. Dit suggereert de afwezigheid van tolerantie of cannabismisbruik bij deze populatie. De Hoop et al. 2018
Beloningscircuit van de hersenen Reclame in de openbare ruimte over het gebruik van alcohol en cannabis roept striatale activering van het beloningscircuit van de hersenen op. Een vermindering van de marketing zou kunnen leiden tot minder blootstelling van de hersenen aan cues die aanzetten tot het gebruik van dergelijke middelen. de Sousa et al. 2017
Gilles de la Tourette Cannabis is mogelijk effectief in de behandeling van therapieresistente TS-patiënten met vocale tics. Jakubovski et al. 2017
Smaakwaarneming Toediening van cannabispreparaten in lage geteste doseringen is niet van invloed op de waarneming van en waardering voor de intensiteit van zoete smaken of de voedselvoorkeuren van mensen. De Bruijn et al. 2017
Patiënten die niet reageren op Nabiximols Bedrocan werd goed verdragen en patiënten maakten geen melding van psychoactieve effecten. Een alternatieve behandeling met Bedrocan levert een veelbelovend responspercentage op onder patiënten die niet reageren op Nabiximols (Sativex). Sacca et al. 2016
Jongvolwassenen vs. volwassenen Jongvolwassenen voelden zich minder ‘stoned’ en lieten minder psychotomimetische symptomen zien dan volwassenen. In tegenstelling tot jongvolwassenen waren volwassenen banger en minder alert tijdens het cannabisgebruik. Mokrysz et al. 2016
Besluitvorming en leren op basis van beloningen Cannabis veroorzaakte acuut een tijdelijke amotivationele toestand en CBD beïnvloedde de effecten van THC in verwachte mate. Lawn et al. 2016
Cannabis en alcohol Alcohol faciliteerde gevoelens van agressie, terwijl cannabis agressieve gevoelens verminderde onder zware alcoholgebruikers en regelmatige cannabisgebruikers. De Sousa et al. 2016
Cannabis en cocaine Interferentie van cannabis en cocaïne met cognitieve impulscontrole en functionele corticostriatale connectiviteit hangt af van een specifiek genotype.  

Ramaekers et al.

2016
Neurocognitieve functie Uitvoerende functies, impulscontrole, aandacht, psychomotorische functies en subjectieve intoxicatie waren significant minder na toediening van cannabis ten opzichte van het placebo. Ramaekers et al. 2016
Cannabis en cocaine Cannabis en cocaïne lieten tegengestelde effecten zien in de vroege en late fasen van de foutmonitoring. Spronk et al.  2016
Menselijke cognitie Het onderzoek betrof een verkenning van de manier waarop cannabis van invloed is op het creatieve denken, het bewustzijn van fouten en de neurotransmitter dopamine bij regelmatige gebruikers van cannabis. Het bleek dat cannabis de creativiteit niet verhoogt, maar het bewustzijn van fouten wel kan verlagen en de dopaminerge werking kan aantasten. Kowal et al. 2016
Verbaal geheugen Acetylcholine speelt een belangrijke rol bij cannabisgeïnduceerde geheugenstoornissen, terwijl dergelijke resultaten niet werden waargenomen voor glutamaat. Theunissen et al.  2015
Psychedelische symptomen Cannabis verhoogt dissociatie en een psychedelische toestand, vermoeidheid, verwarring, depressie en angst en vermindert de opwinding, positieve stemming, doortastendheid, vriendelijkheid en opgetogenheid. Een breder verband tussen verstoorde impulsregulatie en psychedelische subjectieve ervaringen met geneesmiddelen kon niet worden aangetoond. Van Wel et al. 2015
Reversal learning Acute effecten van cocaïne en cannabis op reversal learning als functie van COMT en DRD2 genotype. Spronk et al. 2015
Subjectieve effecten Cannabis met hoge THC-concentraties had een sterk effect op de beoordeling van subjectieve effecten. Hunault et al. 2014
Syqe inhaler De trial suggereert het mogelijke gebruik van de Syqe Inhaler als een rookvrij teodieningssysteem van medicinale cannabis, waardoor een farmacokinetisch profiel van THC geproduceerd kan worden en farmaceutische normen voor geïnhaleerde geneesmiddelen bereikt kunnen worden. Eisenberg et al. 2014
Rijvaardigheid Het roken van cannabis, zelfs bij lage THC-concentraties in het bloed, vermindert de psychomotorische vaardigheden en wijzigt de activiteit van hersennetwerken die met cognitie te maken hebben. Battistella et al. 2013
Concentraties cannabinoïden THC, en ook THC-A, laat direct na het roken een scherpe, hoge concentratiepiek zien, gevolgd door een snelle daling van deze niveaus binnen 3 uur. Fabritius et al. 2013
Psychomotorische functie Enkele doseringen van cannabis verstoren de psychomotorische functie en verhogen responsfouten tijdens impulsiviteitstaken bij zware gebruikers van cannabis. Van Wel et al. 2013
Zware vs. incidentele gebruikers Zware gebruikers van cannabis ontwikkelen tolerantie voor een aantal verstorende gedragseffecten van cannabis. Theunissen et al. 2012
THC en alcohol  Zware gebruikers van cannabis ontwikkelen tolerantie voor verstorende effecten van THC op de prestaties tijdens neurocognitieve taken. Zware gebruikers van cannabis ontwikkelden echter geen kruistolerantie voor de verstorende effecten van alcohol, en de aanwezigheid van alcohol maakte selectief zelfs THC-effecten op metingen van verdeelde aandacht mogelijk. Ramaekers et al. 2011
Dopinggebruik onder sporters Naast THC-COOH zouden ook het farmacologisch actieve THC en THC-OH moeten worden gebruikt als doelanalyten bij urinetests op doping. In geval van licht cannabisgebruik kan dit een inschatting mogelijk maken van meer recent gebruik dat waarschijnlijk van invloed is op de prestaties in wedstrijdverband. Brenneisen et al. 2010
Zware vs. incidentele gebruikers THC verminderde de prestaties van incidentele gebruikers significant tijdens critical tracking, verdeelde aandacht en de stop-signaal taak. THC was niet van invloed op de prestaties van zware cannabisgebruikers, met uitzondering van de stop-signaal taak, d.w.z. dat de stop-reactietijd toenam, met name bij hoge THC-concentraties. Ramaekers et al. 2009
Farmacokinetiek van THC Het lineaire verband tussen THC-dosering en THC-concentraties in serum is ook van toepassing op hoge THC-doseringen. Hunault et al. 2008
Farmacokinetiek van irinotecan en docetaxel Het gelijktijdig toedienen van medicinale cannabis, in de vorm van kruidenthee, aan kankerpatiënten behandeld met irinotecan of docetaxel is niet significant van invloed op de plasma farmacokinetiek van deze geneesmiddelen. Engels et al. & De Jong et al. 2007
Farmacokinetiek van THC Het roken van cannabis met hogere THC-concentraties werd in verband gebracht met een doseringsgerelateerde toename van de THC-concentraties in serum, fysieke effecten en psychomotorische effecten. Mensinga et al. 2006
Motorische controle Zeer krachtig marihuana verstoort consistent de uitvoerende functie en de motorische controle. Ramaekers et al. 2006
Rijvaardigheid THC-concentraties in serum tussen 2 en 5 ng/ml zijn bepalend voor de lagere en hogere bandbreedten van THC-limieten voor verstoring. Ramaekers et al. 2006

Analytische scheikunde en ontwikkeling van methoden

met behulp van Bedrocan-producten

 

Onderwerp Resultaten Auteur Jaar
Oliepreparaten Het stabiliteitsprofiel van cannabinoïden wordt beter gehandhaafd met medium-chain triglyceride (MCT) olie (een hulpstof/stofdrager) dan met olijfolie (OOPh) in magistrale cannabisextracten (apotheekbereiding). Ramella et al. 2020
Oliepreparaten Variabiliteit in concentraties cannabinoïden van magistrale bereidingen is van invloed op de werking en de veiligheid van het product. Bettiol et al. 2019
Oliepreparaten Er werd een nieuwe analytische procedure ontwikkeld, gevalideerd en gebruikt voor het volledig profileren en fingerprinten van cannabinoïden en terpenen in twee farmaceutisch goedgekeurde cannabisvariëteiten en hun gemacereerde oliën. Calvi et al. 2018
Oliepreparaten Variabiliteit in gehalte aan cannabinoïden in meerdere galenische preparaten (olijfolie) lijken aan te tonen dat titratie noodzakelijk is om de dosering te optimaliseren. De bevindingen trekken de validiteit van ongereguleerde methoden voor magistrale bereiding in twijfel. Carcieri et al. 2018
Separatie van fytocannabinoïden Het gebruikte chromatografische systeem heeft zich bewezen in de chemo- en enantioselectieve separatie (individuele en gekoppelde moleculen) van alle geteste monsters van cannabinoïden. Mazzoccanti et al. 2017
Gammastraling Gammastraling is effectief in het elimineren van microben in cannabis. Reductie van een aantal terpenen waargenomen, terpeenprofiel kwalitatief op gelijk niveau. Hazekamp 2016
Oliepreparaten Ten opzichte van andere bestudeerde draagstoffen is olijfolie de optimale keuze voor preparaten van cannabisolie voor zelftoediening via de mond. Romano et al. 2012
Chemische samenstelling Uit statistische analyse van cannabisbestanddelen blijkt dat cannabismonsters gecategoriseerd kunnen worden in aparte chemovar-groepen. Hazekamp et al. 2012
Binding CB1 receptor Cannabinoïden, terpenoïden en pyrolytische nevenproducten zijn geïdentificeerd en gekwantificeerd in monsters van cannabisrook en -damp. In vergelijking met zuiver THC is er geen verschil tussen receptorbinding in cannabisrook en -damp. Fischedick et al. 2010
Metabolische fingerprinting Aan de hand van een analyse van het hoofdbestanddeel kan iedere cannabisvariëteit chemisch worden onderscheiden voor een verbeterde kwaliteitscontrole tijdens het kweken van cannabis. Fischedick et al. 2010
HPTLC densitometrie De gebruikte HPTLC methode is reproduceerbaar en nauwkeurig voor het kwantificeren van het THC-gehalte in cannabismonsters. De methode wordt ook gebruikt voor het identificeren (kwalitatieve screening) van de belangrijkste neutrale cannabinoïden in cannabis cultivars. Fischedick et al. 2009
Optimale temperatuur Ten opzichte van roken komen er bij het verdampen van cannabis significant minder schadelijke nevenproducten vrij. De optimale temperatuur voor verdamping is 230°C. Pomahacova et al. 2009
Tabak en THC Tabak verbetert de effectiviteit van de verdamping van THC met maar liefst 45% onder de geteste omstandigheden. Van der Kooy et al. 2008
Roken en THC De methode van rookproductie beïnvloedt de hoeveelheid geproduceerd THC (bijv. langere inhalatieduur leidt tot een hogere hoeveelheid THC). Van der Kooy et al. 2008
Cannabisthee Gematigde wijzigingen in het standaard protocol voor de bereiding van cannabisthee resulteren niet in aanzienlijke wijzigingen in de samenstelling van cannabinoïden in de thee. Hazekamp et al. 2007
Hoogwaardige Nederlandse cannabis Medicinale cannabis aangeboden via de Nederlandse apotheken is betrouwbaarder en veiliger dan cannabis uit een coffeeshop, omdat die variabele concentraties cannabinoïden bevatten. Hazekamp 2006
 Volcano De Volcano verdamper is een veilig en effectief toedieningsapparaat voor cannabinoïden. De laatste pulmonale inhalatie (via de longen) van THC is vergelijkbaar met het roken van cannabis, maar dan zonder de nadelen van het roken voor de luchtwegen. Hazekamp et al. 2006
Chromatografische en spectroscopische data De resultaten maken het mogelijk de belangrijkste cannabinoïden in cannabis met zekerheid vast te stellen. Hazekamp et al. 2005
Kwantitatieve analyse van cannabinoïden (1H-NMR methode) De analysemethode maakt een snelle en eenvoudige kwantificering van cannabinoïden mogelijk. Hazekamp et al. 2004
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter

kwaliteit van leven
endocannabinoidensysteem