Bedrocan makes Vietnamese translation available on medicinal cannabis

Bedrocan provides a Vietnamese translation of the informative booklet on medicinal cannabis: Nhập môn về cần sa y tế. A request for a Vietnamese version came from the Vietnamese community in North America because accurate information on this subject in the Vietnamese language is scarce. Bedrocan’s goal is always to provide scientific information about medicinal cannabis in as many languages as possible.

Initially drafted in English, the booklet is now available in German, Thai and Vietnamese. It aims to provide doctors, regulators and policy makers with an understanding of the medical and scientific aspects of Cannabis sativa L. and how this plant fits into the range of therapeutic options. As in many other Asian countries, Vietnam currently does not allow medicinal cannabis. This translation is expressly not intended to change or influence the Vietnamese government policy.

Enjoy reading!

Nhập môn về cần sa y tế

Một văn bản giới thiệu về các ứng dụng trị liệu của cần sa

Hiện trạng về khả năng tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy, dựa trên bằng chứng vẫn còn gây trở ngại cho hoạt động kê đơn cần sa đạt chất lượng dược phẩm vì mục đích trị liệu.

Cuốn sách nhỏ này bàn luận về ứng dụng trị liệu của cần sa. Tức là chúng ta sẽ không bàn về cần sa ở góc độ sử dụng cho mục đích giải trí để đạt được trạng thái ‘phê’. Sách chỉ hoàn toàn hướng đến cần sa y tế. Mục đích của sách là cung cấp cho các chuyên gia y tế, cơ quan quản lý và bệnh nhân những hiểu biết chi tiết từ khía cạnh khoa học và y tế của loài cây Cannabis sativa L., cũng như vị thế của nó trong chuỗi các lựa chọn trị liệu.

Cuốn sách này được thực hiện với sự tài trợ của Bedrocan International – đơn vị giữ bản quyền.

Subscribe to our newsletter

Stay informed with our latest updates by subscribing to our newsletter for exclusive news and compelling content. Rest assured, we prioritize the integrity of your inbox, delivering quality over quantity, with newsletters dispatched judiciously.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search